Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti: Michael Čapek - TeraShop.cz

se sídlem: Dolní Sloupnice 10, 565 53 Sloupnice, CZ

: 76176738, DIČ: CZ8101293860

ŽL č.:360903-7427

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://www.terashop.cz


Práva a povinnosti Obchodními podmínkami neupravené, které se týkají smluvního vztahu mezi Prodávajícím a podnikatelem se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. obchodním zákoníkem v platném znění.


1. Úvodní ustanovení


1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Michael Čapek – TeraShop.cz, se sídlem Dolní Sloupnice 10, 565 53, identifikační číslo: 76176738, (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese http://www.terashop.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).


2. Uzavření kupní smlouvy


2.1 Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
2.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
2.3 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
– objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
– způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
– informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
2.4 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
2.5 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
2.6 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
2.7 Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
2.8 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3. Objednání:


3.1 Objednání produktů je vždy závazné, k ceně celkové objednávky je přičítáno poštovné (více níže). Produkty dodáváme s potřebnými dokumenty. S každou objednávkou zasíláme daňový doklad – fakturu.
4. Doručení, platba:
4.1 Doručení do 5 až 14 dnů ode dne objednání. Pokud objednané zboží není k dispozici ani ve skladu dodavatele, zjistíme Vám nejbližší termín dodávky nebo Vám případně navrhneme jiný adekvátní produkt.
4.2 Doručení probíhá prostřednictvím společností Professional Parcel Logistic CZ (PPL), Česká pošta a Zásilkovna.cz. Cena dopravy, uvedená v systému webového rozhraní je stanovena pro balíky do 5kg, těžší zásilky mohou být dražší, zákazník je v tomto případě vždy předem informován o ceně zásilky.
4.3 Platba – obvykle dobírkou, převodem (předem) z účtu nebo poštovní poukázkou. Pro jiné platební možnosti pište na info@terashop.cz . Při platbě převodem z účtu nebo poukázkou bude zboží odesláno až po přijetí platby.
4.4 Upozornění – všechny naše zásilky od nás odchází pečlivě zabaleny a bez poškození, v případě zdrojů zřetelně označeny jako křehké. V případě, že balík bude očividně poškozen (promáčklé hrany, zvuky rozbitého skla při zatřesení), vůbec jej od doručovatele nebo na poště nepřebírejte a co nejdříve nás informujte ( info@terashop.cz , +420777136 211). Jinak je nemožné toto zboží u dopravce v případě rozbití reklamovat.
4.5 V případě dopravce Zásilkovna.cz nedáváme záruku na poškození skleněných částí zdrojů!

5. Reklamační řád, záruka:


5.1 Případné reklamace jsou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem a právním řádem platným v ČR. Reklamační řád je v souladu s Obchodním zákoníkem, Občanským zákoníkem 40/1964, Sb. a Zákonem o ochraně spotřebitele 634/1992, Sb. ve znění příslušných novel. Kupující převzetím zboží od prodávajícího nebo přepravce souhlasí s tímto uvedeným reklamačním řádem. Reklamaci lze provést pouze v případě, že je zboží v záruční době, která činí 24 měsíců. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Na všechny světelné zdroje dává TeraShop.cz záruku 6 měsíců od data zakoupení.
5.2 Za vady vzniklé přepravcem neručíme. V případě reklamování výrobku je zákazník povinen zboží dostatečně dobře zabalit a veškeré lampy a skleněné výrobky posílat jako křehké.
5.3 Záruka se nevztahuje na:
vady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti a na poškození zařízení způsobené nadměrným mechanickým opotřebením
na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
mechanické poškození zboží
elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje)
používání zboží v podmínkách výslovně zakázaných v návodu
neodbornou instalaci, zacházení, obsluhu
případy, kdy zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
provedení nekvalifikovaného zásahu do fungování zařízení
zničení reklamovaného zboží přepravou vinnou špatného zabalení a neoznačení zásilky jako křehké zákazníkem
5.4 Neoprávněná reklamace: v případě neoprávněné reklamace má dodavatel právo vyúčtovat odběrateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup (platí v případě postupu dle obchodního zákoníku).


6. Odstoupení od smlouvy / vrácení zboží:


6.1 Zboží můžete vrátit do 2 týdnů po obdržení zásilky, takové zboží můžete vrátit pouze nepoužité a v originálních obalech. Vrácena Vám bude částka ceny výrobku, bez poštovného. Veškeré lampy a výrobky se skleněnými částmi je nutno posílat křehce nebo nebudou peníze vráceny. Pokud potřebujete více informací o podmínkách vrácení zboží a zrušení objednávky, piště na info@terashop.cz

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
7.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
7.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
7.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8. Ochrana osobních údajů


8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
8.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
8.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
8.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
8.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
8.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
8.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
8.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
8.8.3 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8.8.4. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu, pokud zákazník neodmítne zasílání během dokončování objednávky v prostředí pokladny e-shopu.


9. Zasílání obchodních sdělení a ukládání Cookies


9.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
9.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
10.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
10.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
10.4. Kontaktní údaje prodávajícího: Dolní Sloupnice 10, 56553 Sloupnice, mail info@terashop.cz, tel. +420 777 136 211


* poslední aktualizace obchodních podmínek proběhla / tyto obchodní podmínky jsou platné od: 1.1.2020