Ještěrka obecná (Lacerta agilis) Linnaeus, 1758

- zákonná ochrana : silně ohrožený druh


- kritéria IUCN – téměř ohrožený (NT)


Rozšíření v ČR

Tato ještěrka se nachází na území témeř celého našeho státu (do 600 m n.m., vzácně pak do 800 m n.m.)

Nevyskytuje se v zemědělsky využívaných lokalitách a v lesích.

Biotop

V ČR je typický výskyt na okraji lesů, lesních mýtinách, křov. stráních, na říčních březích i hrázích rybníků, ale také v zahradách, zahrádkách, na ruderálních stanovištích (lidskou činností narušené a zpustlé stanoviště - typickým příkladem jsou zřídka využívané skládky, rumiště, okraje cest atd.) a na zanedbaných plochách velkých průmyslových objektů (Zetor Brno, Poldi Kladno, TOS Kuřim). Velké procento naší populace se pak vyskytuje právě v okolí Brna.

Vzhledem k přizpůsobivosti tohoto druhu se může vyskytovat zároveň s druhy, které mají odlišné nároky na biotop a klima. Jsou to ješterka živorodá (Zootoca vivipara), ještěrka zelená (Lacerta viridis) a ještěrka zední (Podarcis muralis), slepýš křehký (Anguis fragilis), užovka hladká (Coronella austriaca) a užovka obojková (Natrix natrix), užovka stromová (Elaphe longissima, nově Zamenis longissimus), zmije obecná (Vipera berus) a na slovensku i želva bahenní (Emys orbicularis).

Způsob života

Tyto ještěrky se u nás aktivují (po zimním spánku) v polovině března, výjimečně byla mláďata pozorována aktivní již koncem února. Nejdříve opouští zimní úkryt mláďata, později samci a nakonec samice. Jsou to denní živočichové, ale při velkých vedrech je pozorována i noční aktivita. Velkou část dne se ještěrky obecné vyhřívají na kamenech, zídkách a okrajích cest. Samice kladou vajíčka koncem května a v červnu, zahrabávají je cca 5 - 10 cm pod zem. Za příznivých podmínek a dostatečných teplot trvá inkubace vajíček zruba 2 měsíce. Mláďata se líhnou obvykle na přelomu července a srpna (podle pozorování je možné, že tyto ještěrky mají i dvě snůšky za jedno období).

Ještěrky obecné vyhledávají zimní úkryt koncem září, aktivita mláďat je delší, zhruba do konce října. Potravou ještěrky obecné je nejrůznější hmyz, hlavně pavouci, mouchy, kobylky. Jsou známy i případy kanibalismu.

zdroje : Atlas rozšíření plazů v České republice (Mikátová B., Vlašín M., Zavadil V. (eds.)) ; Encyklopedický slovník teraristiky a herpetologie (Hegner David)