Ještěrka zelená (Lacerta viridis), Laurenti 1768

- zákonná ochrana – kriticky ohrožený druh

- kritéria IUCN – kriticky ohrožené(CR)


Rozšíření v ČR

Vyskytuje se v severních, severozápadních a středních Čechách, dále pak na jižní Moravě.

Většina lokalit se nachází mezi 200 m.n.m. – 350 m.n.m. (nejnižší výskyt byl mapován 144 m n.m., nejvyšší pak 548 m.n.m.)

Často obývá údolí větších řek a strmé skalnaté svahy.

Biotop

Ještěrka zelená obývá lokality stepního až lesostepního charakteru (teplé křovinaté stráně, železniční náspy, kamenité okraje vinic, opuštěné lomy, zanedbané zahrady, sady apod.)

V době páření (na jaře) se vyskytují nejvíce na slunných skalních hranách. Snůška se klade do vlhčích míst, 6 - 21 cm pod povrch.

Synapticky se vyskytuje s ještěrkou obecnou (Lacerta agilis), slepýšem křehkým (Anguis fragilis) a s užovkami hladkými (Coronella austriaca), užovkami stromovými (Zamenis longissimus), užovkami obojkovými (Natrix natrix) a užovkami podplamatými (Natrix tessellata).

Způsob života

Mláďata ještěrky aktivují po hybernaci při 12°C, dospělci pak při 15°C s tím, že zimní úkryt opouští při 18°C. Aktivita je ale přímo úměrná vyhřátí zemního substrátu v místě zimování.

V období páření žije samec společně se samicí několik týdnů, jeden samec sdílí prostor s několika samicemi s nimiž se páří. Mladí samci nemají svoje teritorium a proto přebíhají mezi teritorii starších samců, pokoušejí se spářit, obvykle jsou ovšem vyhnáni domácími samci.

V době kladení vajec se samice přesunují na vlhčí místa. Délka gravidity se udává mezi 23 až 48 dny.

Ochrana

Ještěrka zelená se hůře adaptuje na změnu biotopu, proto je pro její ochranu důležité zachovávat lokality stepního a lesostepního charakteru (spásání a sečení travního porostu, částečné odstraňování dřevin).
Při zpevňování svahů podél tratí se osvědčily stavby gabionů (kameny v ,,drátěném,, koši).


zdroj : Atlas rozšíření plazů v České republice (Mikátová B., Vlašín M., Zavadil V. (eds.)) ; Encyklopedický slovník teraristiky a herpetologie (Hegner David); www.biolib.cz